Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan 2017 van de diaconie van de Protestantse Gemeente van
Olde- en Nijeberkoop.

Voor u ligt het beleidsplan 2017. Het beleidsplan is in die zin bijzonder, omdat besluiten die in 2016 door de diaconie en de kerkenraad zijn genomen hun effect hebben op uitgaven die dit jaar gedaan moeten worden. Wat dat betreft wordt 2017 een jaar van uitdagingen.

Wat is diaconie?

Diaconie is afgeleid van het woord ‘diakonia’. Het betekent dienst, dienen. Vanaf haar allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan de mensen en de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen door te helpen en voor hen op te komen.

Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. Na de tweede wereldoorlog kwamen de diakenen met andere initiatieven, zoals bejaardentehuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij behorende voorzieningen, nog altijd mensen die aan de rand van de samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’.

Behalve het diaconaat – de hulp dichtbij in het dorp, de regio – is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp – voor korte of langere tijd – aan mensen elders in deze wereld.
(Bron: vrij naar “Diaconaal centrum De Bakkerij, Leiden)

Wat wil de diaconie doen in 2017?

Aan de inkomstenkant verwachten wij een opbrengst van ongeveer 25.000 euro (baten onroerende zaken 22.200 euro en collecten 2.800 euro).
Daar staan ook vaste lasten tegenover: lasten van de eigendommen die op 1.350 euro geraamd worden; verplichtingen aan andere organen van ongeveer 2.300 euro; kosten beheer en administratie en bankkosten ca. 500 euro; diaconaal werk plaatselijk 3.350 euro; voor het regionale / provinciale en landelijk werk wordt 7.000 euro geraamd; voor het diaconaal werk wereldwijd resteert dan ongeveer 10.500 euro.

Ieder jaar is er een reisje voor de ouderen in onze dorpen (2.500 euro) Gelet op de staat van inkomsten en uitgaven, moet de opbrengst van de buscollecte (600 euro) bestemd worden voor de bestrijding van de kosten. Netto kost de busreis dan 1.900 euro. Dekking vindt plaats via de post ‘diaconaal werk plaatselijk’.

De Voedselbank in onze burgerlijke gemeente wordt met 1.000 euro gesteund.

De diaconie heeft besloten om het project van Terre des Hommes, psychosociale hulp en onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Libanon te blijven steunen. In ieder geval wordt 2.000 euro voor dat doel bestemd..

Het Diaconiehuis.

In 2016 heeft de kerkenraad besloten toestemming te geven om een huis te kopen, dat tijdelijk aan mensen in een crisissituatie verhuurd kan worden. De diaconie heeft daarop de woning aan de Geert Lammertslaan gekocht voor 188.000 euro K.K. In 2016 heeft een aanbetaling plaatsgevonden van 18.800 euro. Per 1 februari moet het restant groot
169.200 zijn betaald. De diaconie houdt, om nog overige kosten te kunnen betalen, rekening met een totaalbudget van 210.000 euro. Voor leegstand wordt gerekend met een bedrag van 400 euro per maand. Omdat ook de overdracht per 1 februari 2017 is, wordt dus een maximaal risico gelopen van 11 x 400 euro = 4400 euro. De reservepositie van de diaconie laat toe dat er een risico wordt gelopen. De ervaringen van dit jaar zullen gebruikt worden om zowel de begroting van de diaconie zelf, als van het diaconiehuis te laten aansluiten op het daadwerkelijk gebruik. Wat dat betreft is 2017 een leerjaar.

De begroting van het diaconiehuis wordt afzonderlijk bijgevoegd.

De diakenen,
Gré Amoureus – Biebericher (voorzitter)
Mirjam Keuning (secretaris)
Henk de Haan (penningmeester)