Diaconiehuis

Diaconiehuis in Oldeberkoop

Sinds 1 februari 2017 is de diaconie van de PKN-gemeente Olde- en Nijeberkoop eigenaar van de woning Geert Lammertslaan 50 te Oldeberkoop.

De woning is aangekocht, omdat de diaconie constateerde dat woningcorporaties in hun toewijzingsbeleid geen rekening houden met crisissituaties, waarin mensen plotseling kunnen komen te verkeren.

Welke crisissituaties kunnen dat zijn? Daarbij kan gedacht worden aan mensen (met kinderen) die gaan scheiden; mensen die door werkloosheid e.d. in financiële problemen zijn gekomen; mensen die door brand zijn getroffen; vluchtelingen enzovoort. Gezinnen gaan daarbij voor op enkelingen.

Het huis wordt, inclusief inventaris, voor maximaal 6 maanden verhuurd tegen een lage huur en een vast bedrag voor servicekosten. Die verhuurtermijn is relatief kort, maar noodzakelijk om niet onder de huurbescherming te vallen.

De diaconie hoopt dat die termijn lang genoeg is om het leven weer wat op orde te krijgen.

Naast de hulp aan mensen in de directe omgeving – het huis wordt zonder aanzien des persoons verhuurd – heeft de diaconie ook overwogen dat op deze manier het werk van de kerk/diaconie zichtbaar wordt in het dorp. In het dorp en ook in de straat is heel positief gereageerd op dit initiatief.

De kerkenraad heeft besloten dat er een Stichting moet worden opgericht voor de verhuur, het beheer en onderhoud.

Secretaris van die Stichting Diaconiehuis is Annelies Brandsma, telefoon (06) 44382404. Bij haar kunt u terecht voor informatie.

Jaarverslag van het Diaconiehuis over het jaar 2021.

Inleiding.

Voor het tweede jaar achter elkaar werd het nieuws gedomineerd door het coronavirus. Het bestuur had er ook mee te maken in die zin dat er lange tijd niet fysiek vergaderd mocht worden. Gedurende die periode werden besluiten via de mail of de app genomen. Dat werkte wel; toch kwam het wel voor dat er zaken onbesproken bleven die op zich wel even konden wachten, maar waar op enig moment wel een besluit over genomen moest worden. Toen de regering de regels voor even versoepelde, is er direct een vergadering belegd.

Zaken die toen aan de orde kwamen waren o.a. de sloop van een schuurtje achter in de tuin dat niet gebruikt en onderhouden wordt en de keuken die of gerenoveerd, of vervangen moet worden. In eerste instantie is besloten om te onderzoeken of een nieuwe keuken tegen een aanvaardbare prijs haalbaar is. Contractueel is vastgelegd dat uitgaven boven € 2500,00 vooraf voor toestemming aan de diaconie moeten worden voorgelegd. Dat zal in dit geval ook zeker van toepassing zijn.

De verhuur.

De omstandigheden waren niet van invloed op de verhuur van de woning. Het huis is nagenoeg het hele jaar verhuurd. Er was sprake van enige ‘frictieleegstand’, dat wil zeggen dat er kort moment van leegstand was tussen de verschillende huurders. Dat heeft ook tot gevolg gehad dat de begrote inkomsten niet helemaal gehaald zijn.

Toelichting op de rekening.

Het startsaldo begon met € 13.800,00. Dat is inclusief de reservering van

€ 3000,00, die de diaconie toestond om het huis buitenom te laten schilderen.

Het eigenlijk saldo van het bestuur bedroeg € 10.800.00.

Het schilderwerk heeft uiteindelijk € 4894,26 gekost. De kosten voor overig onderhoud bedroegen in totaal € 494,72. Voor het overige hebben zich geen bijzondere zaken voorgedaan.

In de overeenkomst, gesloten in 2017, tussen de diaconie en de stichting Diaconiehuis is vastgelegd dat de stichting een eigen vermogen mag hebben van € 10.000,00, jaarlijks te vermeerderen met het inflatiepercentage. Op die manier kunnen uitgaven tot een bedrag van € 2500,00 die niet begroot of hoger uitvallen, maar wel noodzakelijk zijn, zonder tussenkomst van de diaconie gedaan worden. In de rekening wordt dan verantwoording afgelegd over het financiële beleid.

Zoals hierboven gesteld wordt ieder jaar het startsaldo voor het nieuwe jaar vermeerderd met de inflatie. Het afgelopen jaar bedroeg de inflatie iets meer dan 5,5 %, wat maakt dat het nieuwe saldo afgerond op € 11.500,00 uitkomt. Het restant van het financiële resultaat, groot € 468,50, is overgeboekt op de rekening van de diaconie.

Financieel versus maatschappelijk rendement.

Toen in 2017 het huis werd aangekocht is door de diaconie verantwoording afgelegd over de totale kosten. Die bedroegen plusminus € 210.000,00 en hadden betrekking op de aankoop en de inrichting.

Het jaar 2021 levert dus een mager rendement op van ongeveer 0,2 %.

Dat is in voorgaande jaren soms wel hoger geweest.

Overigens moet bedacht worden, dat er waarschijnlijk sprake is van een  waardevermeerdering van de woning. Bovendien zijn er zonnepanelen geplaatst, die door forse donaties van stichtingen relatief weinig hebben gekost. Kortom, al met al is er sprake van een behoorlijk financieel rendement.

De gedachte achter het diaconiehuis is echter niet ingegeven door financieel rendement, maar door maatschappelijk rendement. Het idee is steeds geweest om mensen, die op de één of andere manier in een crisissituatie terecht waren gekomen een tijdelijk onderkomen te bieden tegen kostendekkende tarieven.

Gehoopt werd dat deze periode lang genoeg zou zijn om het leven weer enigszins op de rit te krijgen. Nu na bijna vijf jaren kan gesteld worden dat die opzet meer dan geslaagd is. Slechts één jaar hebben we te maken gehad met drie maanden leegstand. Alle andere jaren leverden een volledige bezetting op.

Uit de reacties van onze huurders mochten wij opmaken dat ze bijzonder dankbaar waren voor de geboden faciliteiten: niet alleen een dak boven het hoofd, maar een bijzonder geschikte woning inclusief volledige inventaris; kortom een plek waar men tot rust kon komen.

Niet onvermeld mag worden dat ook de buurt en de buren worden geroemd.

We leven in een tijd dat geprobeerd wordt om heel veel zaken in cijfers te vangen. Voor het bereikte ‘maatschappelijk rendement’ is dat niet mogelijk.

Maar dat rendement is er wel degelijk en het maakt de oorspronkelijke investering van de diaconie nog altijd zeer rendabel.

Het bestuur van het Diaconiehuis

Begroting Diaconiehuis 2022