Beleidsplan

Bonifatiuskerk, Oldeberkoop

BELEIDSPLAN 2016 tot 2020
Van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop.

Inhoud:
1. Profiel van de gemeente
2. Visie op de gemeente
3. Programma van de gemeente
4. Middelen
5. Communicatie

1. Profiel van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop.

Verleden en heden
Onze gemeente, omvattende de dorpen Oldeberkoop en Nijeberkoop, ligt in het zuidoosten van de provincie Friesland, een streek met een van oudsher vrijzinnige inslag. De modaliteits- kwestie is aan het begin van de vorige eeuw in Olde- en Nijeberkoop een rol gaan spelen. Er ontstond een Evangelisatie naast de vrijzinnig hervormde gemeente. De modaliteitskwestie behoort nu tot het verleden door de opheffing van de Evangelisatie. Zij ging samen met de hervormde gemeente die zich sindsdien heeft bewogen in de richting van het midden der kerk. In het verleden was er ook een vrijzinnige zusterkring naast een vrouwenvereniging vanuit de Evangelisatie. De kring en de vereniging zijn gefuseerd tot een groep van acht leden.
De meeste gereformeerde bewoners van Oldeberkoop behoren tot de gereformeerde kerk van Oude- en Nieuwehorne, de meeste gereformeerde inwoners van Nijeberkoop tot de SOW-gemeente Jubbega/Hoornsterzwaag. Deze laatste gemeente is opgevolgd door de protestantse gemeente Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag.

De kerkelijke gemeente
De protestantse gemeente te Olde- en Nijeberkoop is een kleine gemeente, bestaande uit 70 lidmaten, 51 doopleden en 78 overige leden. Het aantal pastorale eenheden bedraagt 124. De predikantsplaats wordt vervuld in deeltijd (6/12). De kerkenraad bestaat uit negen leden; er is een vacature voor ouderling-kerkrentmeester. Gemiddeld zijn er zondags veertig mensen in de kerk aanwezig dankzij enkele uitschieters, zoals de kerstnachtdienst. Een gewone zondagmorgen telt ongeveer dertig deelnemers.
Er is een Kindernevendienstgroep bestaande uit een aantal kinderen. Deze groep wordt geleid door een aantal gemeenteleden.

Vorming en toerusting
Sinds 2003 neemt onze gemeente deel aan een project van thema-avonden en cursussen, georganiseerd door een aantal gemeenten in de buurt. Onze predikant neemt actief deel aan de voorbereiding van dit regionale vormings en toerustingswerk.

Publiciteit
Het maandelijks verschijnende dorpsblad De Dreyer bevat een kerkrubriek, verzorgd door de predikant en een ouderling. Daarnaast verschijnt maandelijks een Nieuwsbrief, bestemd voor kerkleden, waarvan lay-out enz. wordt verzorgd door een gemeentelid. De kerkrubriek in het dorpsblad is algemener van karakter dan de Nieuwsbrief.

2. Visie op de gemeente

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods Woord wordt verkondigd, voor kerkmensen en voor wie leven met vragen en op zoek zijn naar antwoorden.
Wij willen een gemeente zijn waarin Gods Woord wordt verkondigd in woorden en in daden, waarin wordt omgezien naar iedereen die op onze weg komt, waarin aandacht is voor elkaar, waarin liefde en gerechtigheid meer zijn dan mooie woorden.
Wij willen als kerkelijke gemeente midden in de samenleving staan.

In deze visie onderscheiden we drie kerntaken:
VERKONDIGING
DIENST
KERK IN DE SAMENLEVING

Wat we op deze drie taakgebieden willen doen vatten we samen in het

3. Programma van de gemeente.

VERKONDIGING

A. Predikantsplaats.
Het beleid is gericht op het in stand houden van de predikantsplaats (50%) in onze gemeente en op het daadwerkelijk invulling geven daarvan.

B. Eredienst en kerkmuziek
Liedboek voor de kerken handhaven, maar uitstapjes naar liederen buiten het liedboek zijn welkom.
Zo mogelijk af en toe het orgelspel “versterken” met behulp van andere muziekinstrumenten.
Koren of muziekgroepen uitnodigen voor deelname aan een kerkdienst, vooral op hoogtijdagen.
Eenmaal per maand “koffiedrinken” na de kerkdienst.

C. Kerkgebouw
Primaire functie van het kerkgebouw is het ten dienste staan van de zondagse eredienst.

D. Jeugd- en jongerenbeleid
Zondagsschool: Elke week wordt er Kindernevendienst gehouden, behalve tijdens de schoolvakanties. Af en toe maken de kinderen van de Kindernevendienst een deel van de kerkdienst mee en werken daar zo mogelijk aan mee.
Catechese: Gezien het kleine aantal kinderen slechts één catechesegroep, bij voorkeur onder de hoede van de predikant. Eventueel combineren met een catechesegroep of catechesegroepen van een aangrenzende gemeente.

E. Vorming en toerusting.
De enkele jaren geleden gestarte regionale samenwerking stimuleren, ook binnen de eigen gemeente.
In eigen gemeente proberen opnieuw een gespreksgroep of Bijbelstudiegroep te starten.

DIENST

A. Pastoraat.
Bezoekwerk wordt gedaan door de predikant in samenwerking met drie ouderlingen en één of meer bezoekmedewerkers. Elk gezin (pastorale eenheid) wordt minstens één maal per jaar bezocht.
Aan nieuw ingekomen gemeenteleden wordt een “welkomstbrief” overhandigd, aangevuld met gegevens van de kerkelijke gemeente.

B. Diaconaat
Het college van diakenen bepaalt welke de diaconale doelen zijn op het plaatselijk vlak.
Bij het bepalen van diaconale doelen buiten de eigen gemeente wordt vooral uitgegaan van het Provinciaal Bijdragenadvies Friesland van de Beraadsgroep Diaconaat en Samenleving van het PDC Fryslân.
Het vermogen van de diaconie moet niet groeien.

C. ZWO (Zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking)
ZWO is een onderdeel van de taken van de diaconie. Op dit moment steunt de Diaconie de stichting Terres des Hommes voor vluchtelingkinderen in Libanon.

KERK IN DE SAMENLEVING

A. Kerkgebouw en consistorie
Beschikbaarstelling aan buitenstaanders wordt aangemoedigd, maar wel onder voorwaarden die niet nadelig zijn voor de kerkelijke gemeente. Ook de consistorie is onder dezelfde voorwaarden beschikbaar voor buitenstaanders.

B. Externe communicatie
Maandelijks een bijdrage leveren aan het dorpsblad De Dreyer.
Maandelijks een Nieuwsbrief uitgeven, bestemd voor alle leden van de kerkelijke gemeente; distributie door een team van vrijwilligers.
Externe communicatie met andere kerkelijke gemeenten vooral richten op noordelijk van Olde- en Nijeberkoop gelegen kerkelijke gemeenten. Samenwerking stimuleren op terreinen waar dit mogelijk is.
Samenwerking stimuleren met verenigingen voor Plaatselijk Belang in onze dorpen.

C. Schoolcatechese
Steunen, ook financieel, van de Interkerkelijke Stichting Schoolcatechese Ooststellingwerf.
Uitreiken cadeau namens de kerk aan kinderen die de basisschool verlaten en hebben deelgenomen aan de schoolcatechese.

D. Plaatselijk diaconaal werk
Het college van diakenen bepaalt welke de diaconale doelen zijn op het plaatselijk vlak.

Voor de uitvoering van dit programma is nodig een vorm van

BESTUUR EN BEHEER

A. Kerkenraad.
De kerkenraad vergadert in de regel tien (10) maal per jaar. Hij coördineert de activiteiten van de kerkelijke gemeente. In een moderamenvergadering wordt elke kerkenraadsvergadering voorbereid.

B. Beheer en financiën.
De kerkrentmeesters lichten de kerkenraad geregeld in over financiële mee- en tegenvallers. Kosterstaken worden verricht door vrijwilligers.
De ledenadministratie wordt nauwkeurig bijgehouden. Mutaties worden zo snel mogelijk doorgegeven aan predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers.
De gemeente is nu aangesloten bij het LRP (Leden Registratie Programma) Dit programma wordt aangeleverd door de PKN in Utrecht
Gedurende de landelijk vastgestelde periode van actie Kerkbalans doet de gemeente daaraan mee. Op reacties van gemeenteleden en andere bijdragers verkregen uit deelname aan actie Kerkbalans wordt alert gereageerd. Zo nodig worden hierbij predikant en ouderlingen ingeschakeld.

C. Archiefbeheer.
Onze gemeente heeft een goed oud archief. Het is actueel tot 1991. Lopende archieven worden bijgehouden door scriba en kerkrentmeesters, tot ze ongeveer drie jaar oud zijn. Oudere stukken behoren te worden gearchiveerd door een Archiefbeheerder. Die kennen we in onze gemeente (nog) niet.
Plan: We zoeken een archiefbeheerder voor het beheren van “oudere” archieven.

D. Gemeenteavond
Minimaal eenmaal per jaar een gemeenteavond houden.

4. Middelen.

a. Gebouwen en andere onroerende zaken.
1) Kerkgebouw
2) Consistorie
3) De oude begraafplaats rond de kerk: de “kerktuin”
4) De ringmuur
5) Enkele verpachte percelen land.
6) Diaconietuin

b. Personeel.
De gemeente heeft geen personeel in dienst
De predikant is niet in dienst van de gemeente, deze valt als werknemer onder de P.K.N.

c. Vrijwilligers.
Het beleid is gericht op het verdelen van veel grote en kleine taken onder een zo groot mogelijk aantal gemeenteleden, op vrijwillige basis.
Voor sommige specifieke taken kunnen vrijwilligers worden aangetrokken van buiten de eigen gemeente. Voorbeeld: organisten.
Voor omvangrijke taken kunnen vrijwilligersvergoedingen worden gegeven met een maximum van door de rijksoverheid bepaalde vrijwilligersvergoedingen.
Leden van de kerkenraad kunnen hun gemaakte aantoonbare kosten declareren, maar kunnen geen vrijwilligersvergoeding krijgen.

d. Financiën.
Slechts een beperkt deel (ruim een kwart) van de noodzakelijke geldmiddelen wordt opgebracht in het kader van de Actie Kerkbalans. Gestreefd wordt naar het verhogen van de hieruit verkregen inkomsten.
Een ander deel van de inkomsten komt uit renteopbrengsten van kapitaal en reserve. Door de aanhoudend lage rentestand worden deze opbrengsten steeds lager. Hierdoor wordt een aanslag gedaan op de reserves met als gevolg nog lagere renteopbrengsten. Het aanspreken van de reserves wordt zo veel mogelijk voorkomen.
Geprobeerd wordt om buitenstaanders mee te laten betalen aan kosten van kerkgebouw, klokkenstoel, begraafplaatsen enz.

5. Communicatie.

Interne communicatie via e-mail stimuleren.
Externe communicatie : Maandelijks een bijdrage leveren aan het dorpsblad De Dreyer.
Maandelijks een Nieuwsbrief uitgeven, bestemd voor alle leden van de kerkelijke gemeente; distributie door een team van vrijwilligers.
Vier maal per jaar het Kerkblad Bonifatius Bode
Externe communicatie met andere kerkelijke gemeenten vooral richten op noordelijk van Olde- en Nijeberkoop gelegen kerkelijke gemeenten. Samenwerking stimuleren op terreinen waar dit mogelijk is.
Samenwerking stimuleren met verenigingen voor Plaatselijk Belang in onze dorpen.