Beleidsplan

Bonifatiuskerk, Oldeberkoop

BELEIDSPLAN 2021 tot 2025
van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop.

Inhoud:
1. Profiel van de gemeente
2. Visie op de gemeente
3. Programma van de gemeente
4. Middelen

 1. Profiel van de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop.

De kerkelijke gemeente
De protestantse gemeente te Olde- en Nijeberkoop is een kleine gemeente, bestaande uit 55 lidmaten, 28 doopleden en 38 overige leden. Het aantal pastorale eenheden bedraagt 90. De predikantsplaats is vacant voor deeltijd. De kerkenraad bestaat uit 10 leden. Gemiddeld zijn er zondags 22 mensen in de kerk aanwezig. Tijdens de kerstnachtdienst of het kinderkerstfeest komen ook mensen uit het dorp in de kerk of gemeenteleden die doorgaans niet op zondag naar de kerk gaan.

Vorming en toerusting
Sinds 2003 neemt onze gemeente deel aan een project van thema-avonden en cursussen, georganiseerd door een aantal gemeenten in de buurt.

Publiciteit
Het maandelijks verschijnende dorpsblad De Dreyer bevat een kerkrubriek, verzorgd door de Kerkenraad. Daarnaast verschijnt maandelijks een Nieuwsbrief  ‘Het Berkoper kerknieuws’, bestemd voor kerkleden, waarvan lay-out enz. wordt verzorgd door een gemeentelid. De kerkrubriek in het dorpsblad is algemener van karakter dan de Nieuwsbrief.

 1. Visie op de gemeente.

Wij willen een gemeente zijn waarin Gods Woord wordt verkondigd, voor kerkmensen en voor wie leven met vragen en op zoek zijn naar antwoorden.
Wij willen een gemeente zijn waarin Gods Woord wordt verkondigd in woorden en in daden, waarin wordt omgezien naar iedereen die op onze weg komt, waarin aandacht is voor elkaar, waarin liefde en gerechtigheid meer zijn dan mooie woorden.
Wij willen als kerkelijke gemeente midden in het dorp en de samenleving staan.

In deze visie onderscheiden we drie kerntaken:
VERKONDIGING
DIENST
KERK IN HET DORP

Wat we op deze drie taakgebieden willen doen vatten we samen in het

 1. Programma van de gemeente.

VERKONDIGING

–  Predikantsplaats.
Het beleid is gericht op het in stand houden van de predikantsplaats (30%) in onze gemeente en op het daadwerkelijk invulling geven daarvan. Hierin wordt samenwerking met buurgemeenten gezocht.

– Eredienst en kerkmuziek
In de eredienst wordt het Liedboek voor de kerken gehandhaafd, maar uitstapjes naar liederen buiten het liedboek zijn welkom. De eredienst betreft over het algemeen een ‘klassiek’ ingerichte eredienst en worden er per jaar 4 erediensten op een andere wijze ingevuld, waar eventueel op creatieve en meer interactieve manier een geloofsgesprek gehouden kan worden.
Het orgelspel willen we soms laten “versterken” met behulp van andere muziekinstrumenten.
Daarnaast worden koren of muziekgroepen uitgenodigd voor deelname aan een kerkdienst, vooral op hoogtijdagen.
Eenmaal per maand wordt er na de kerkdienst koffiegedronken met de aanwezige gemeenteleden en/of gasten.

– Kerkgebouw
De primaire functie van het kerkgebouw is het ten dienste staan van de zondagse eredienst. Daarnaast is er ruimte om het gebouw te gebruiken voor andere activiteiten. Er is ruimte om het gebouw te gebruiken voor kunstexposities en muziek uitvoeringen. Hierin wordt samengewerkt met in ieder geval twee stichtingen uit Oldeberkoop namelijk Open stal en Muziek op Stapel. Tevens kan de kerk door niet gemeenteleden gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten.

– Jeugd- en jongerenbeleid
Er is op dit moment geen zondagsschool, catechese of kindernevendienst. Er is te weinig animo voor deze vormen van kerk voor de jeugd. Wel is de wens om kinderen uit de gemeente en het dorp te blijven betrekken bij de kerk. Dit wordt gedaan door middel van het organiseren van activiteiten rond de feestdagen zoals Palmpaasstok maken rondom Palmpasen en het Kinderkerstfeest in de kerk rond Kerst. In het functieprofiel van de nieuw aan te trekken predikant is het contact leggen met de jeugd in en buiten de gemeente een pré. Een keer per jaar wordt er een gezins-/kinderdienst georganiseerd. Daarnaast krijgen de kinderen van OBS de Tjongeling regelmatig een rondleiding door de kerk.

– Vorming en toerusting.
Naast de eredienst wordt gemeenteleden gestimuleerd om deel te nemen aan  vorming en toerusting. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten rondom geloofsgesprekken met de gemeenteleden. Voorbeelden hiervan zijn de groot huisbezoeken en diverse bijbelgespreksgroepen.

DIENST

– Pastoraat.
Bezoekwerk wordt gedaan door een pastoraal medewerker in samenwerking met twee ouderlingen en één of meer bezoekmedewerkers. Elk gezin (pastorale eenheid) wordt minstens één maal per jaar bezocht.
Aan nieuw ingekomen gemeenteleden wordt een “welkomskaars” overhandigd, aangevuld met gegevens van de kerkelijke gemeente.

– Diaconaat
Het college van diakenen bepaalt welke de diaconale doelen zijn op het plaatselijk vlak.
Bij het bepalen van diaconale doelen buiten de eigen gemeente wordt vooral uitgegaan van het Provinciaal Bijdragenadvies Friesland van de Beraadsgroep Diaconaat en Samenleving van het PDC Fryslân en Kerk in Actie van de Protestantse Kerk Nederland. De diaconie heeft twee structurele projecten; de Diaconietuin, een moestuin waar dorpsgenoten een stukje grond kunnen huren om eigen groente te delen en stichting Diaconiehuis, een huis waar mensen die tijdelijk zonder vaste woon en verblijfsplaats voor max 6 maanden kunnen verblijven, om vanuit deze woonplek te zoeken naar andere woonruimte. Naast deze twee structurele projecten heeft de diaconie jaarlijks specifieke projecten waar geld aan gedoneerd worden.
Het vermogen van de diaconie moet niet groeien.

KERK IN DE SAMENLEVING

– Kerkgebouw en consistorie
Beschikbaarstelling aan buitenstaanders wordt aangemoedigd, maar wel onder voorwaarden die niet nadelig zijn voor de kerkelijke gemeente. Ook de consistorie is onder dezelfde voorwaarden beschikbaar voor buitenstaanders.

– Bloemen
Elke zondag worden er vanuit de gemeente bloemen verstrekt aan gemeenteleden en/of dorpsgenoten die een bemoediging kunnen gebruiken. Hiermee wil de gemeente laten zien dat ze kerk in het dorp zijn.

– Externe communicatie
Maandelijks wordt er een bijdrage geleverd aan het dorpsblad De Dreyer.
Maandelijks wordt het Berkoper kerknieuws uitgegeven, bestemd voor alle leden van de kerkelijke gemeente; de distributie vindt plaats via de mail. Specifieke informatie wordt huis aan huis rondgebracht door een team van vrijwilligers.
Met een steeds kleinere en oudere wordende gemeente wordt structureel en specifiek contact gezocht met buurgemeenten om eventueel gezamenlijk thema’s op te pakken. Je kunt hier denken aan het ‘delen’ van een predikant of het samen opzetten van activiteiten voor de jeugd. Om kerk in het dorp te zijn wordt contact gezocht met de verenigingen voor Plaatselijk Belang in onze dorpen en Welzijn op dorpse schaal.

– Godsdienstig vormingsonderwijs
Als Protestantse gemeente vinden we het belangrijk dat we de activiteiten rondom Godsdienstig vormingsonderwijs steunen. Dit doen we door middel van financiele steun, maar ook eventueel andere steun aan het Protestants centrum GVO in de regio.

– Kerk in samenleving
We steunen financieel en doen actief mee aan “kerk en samenleving”. Een groep vrijwilligers die iedere zondagavond een 2-uur durende uitzending verzorgd op de lokale radio. Dit programma bevat een kerkdienst die s morgens opgenomen is in de regio met daarna een programma van geestelijke muziek.

– Plaatselijk diaconaal werk
Het college van diakenen bepaalt welke de diaconale doelen zijn op het plaatselijk vlak.

Voor de uitvoering van dit programma is nodig een vorm van

BESTUUR EN BEHEER

– Kerkenraad
De kerkenraad vergadert in de regel tien (10) maal per jaar. Hij coördineert de activiteiten van de kerkelijke gemeente.

– Beheer en financiën
De kerkrentmeesters lichten de kerkenraad geregeld in over financiële mee- en tegenvallers. Kostertaken worden verricht door vrijwilligers.
De ledenadministratie wordt nauwkeurig bijgehouden. Mutaties worden zo snel mogelijk doorgegeven aan predikant, ouderlingen en bezoekmedewerkers.
De gemeente is nu aangesloten bij het LRP (Leden Registratie Programma) Dit programma wordt aangeleverd door de PKN in Utrecht.
Gedurende de landelijk vastgestelde periode van actie Kerkbalans doet de gemeente daaraan mee. Op reacties van gemeenteleden en andere bijdragers verkregen uit deelname aan actie Kerkbalans wordt alert gereageerd. Zo nodig worden hierbij predikant en ouderlingen ingeschakeld.

– Archiefbeheer
Onze gemeente heeft een goed oud archief. Het is actueel tot 1991. Lopende archieven worden bijgehouden door scriba en kerkrentmeesters, tot ze ongeveer drie jaar oud zijn. Oudere stukken zijn ondergebracht bij stichting Dorpsarchief.

– Gemeenteavond
Minimaal eenmaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden en worden er per jaar vier erediensten ingericht om op een andere wijze het gesprek met elkaar aan te gaan.  

 1. Middelen
 2. Gebouwen en andere onroerende zaken.
  1) Kerkgebouw
  2) Consistorie
  3) De oude begraafplaats rond de kerk: de “kerktuin”
  4) De ringmuur
  5) Enkele verpachte percelen land.
  6) Diaconietuin
  7) Diaconiehuis
 1. Personeel
  De gemeente heeft geen personeel in dienst
  De predikant is niet in dienst van de gemeente, deze valt als werknemer onder de P.K.N.
 2. Vrijwilligers
  Het beleid is gericht op het verdelen van veel grote en kleine taken onder een zo groot mogelijk aantal gemeenteleden, op vrijwillige basis.
  Voor sommige specifieke taken kunnen vrijwilligers worden aangetrokken van buiten de eigen gemeente. Voorbeeld: organisten.
  Voor omvangrijke taken kunnen vrijwilligersvergoedingen worden gegeven met een maximum van door de rijksoverheid bepaalde vrijwilligersvergoedingen.
  Leden van de kerkenraad kunnen hun gemaakte aantoonbare kosten declareren, maar kunnen geen vrijwilligersvergoeding krijgen.
 3. Financiën
  Slechts een beperkt deel (ruim een kwart) van de noodzakelijke geldmiddelen wordt opgebracht in het kader van de Actie Kerkbalans. Gestreefd wordt naar het verhogen van de hieruit verkregen inkomsten.
  Een ander deel van de inkomsten komt uit renteopbrengsten van kapitaal en reserve. Door de aanhoudend lage rentestand worden deze opbrengsten steeds lager. Hierdoor wordt een aanslag gedaan op de reserves met als gevolg nog lagere renteopbrengsten. Het aanspreken van de reserves wordt zo veel mogelijk voorkomen.
  Geprobeerd wordt om buitenstaanders mee te laten betalen aan kosten van kerkgebouw, klokkenstoel, begraafplaatsen enz. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Rijkssubsidies, is er samenwerking met stichting Alde Fryske Tsjerken en SIBO (Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop).