Nieuws

Editie april 2019

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd dat de kerkenraad zich aan het buigen is over de wijze van communiceren, inclusief de rol van de Bonifatiusbode hierin, en op welke wijze wij vorm willen geven. In dit besluit hebben we ons laten adviseren door Anita van der Werf.
De kerkenraad heeft besloten dat vanaf mei er maandelijks een digitaal informatieblad wordt uitgeven. Dit nieuwe informatieblad wordt het Bercooper kerknieuws genoemd. Dit blad gaat informatie bevatten vanuit de kerkenraad, vanuit de gemeente en voor de gemeente. Het Bercooper kerknieuws is bestemd voor de gemeenteleden.
Daarnaast gaan we op de pagina in de Dreijer de informatie die bestemd is voor dorpsgenoten communiceren.
Het Bercooper kerknieuws zal uitkomen rond de 10de van de maand, zodat ook de copij voor de Dreijer op hetzelfde moment doorgegeven kan worden.
Met het uitbrengen van het Bercooper kerknieuws is besloten dat de Bonifatiusbode niet meer uitgegeven gaat worden en er ook geen kort nieuws berichten meer zullen verschijnen.

Het Bercooper kerknieuws zal in een ander jasje worden gegoten. Tevens zal de eerste uitgave bij alle gemeenteleden aan de deur worden gebracht zodat we zoveel mogelijk e-mailadressen op kunnen halen. Heeft u een bijdrage voor het Bercooper kerknieuws dan kunt u uw copij voor de 5de van de maand mailen aan m_keuning@hotmail.com ovv ‘Kopij Bercooper kerknieuws’.


Kerkdiensten

14-4-2019 9.30 uur ds. L. Cnossen Oosterwolde
18-4-2019 19.30 uur mevr. A. Wamsteker-Meijer Witte donderdag, heilig avondmaal
19-4-2019 19.30 uur mevr. A. Wamsteker-Meijer Goede Vrijdag
21-4-2019 9.30 uur mevr. A. Wamsteker-Meijer Pasen
28-4-2019 9.30 uur dhr. J.N. Dijkshoorn Nijbeets
5-5-2019 9.30 uur mevr. A. Wamsteker-Meijer Bevrijdingsdag
12-5-2019 9.30 uur dhr. J. Koops Oosterwolde

Collectes
3 maart Amnesty International
10 maart Kerk in Actie -Cuba in bloei
17 maart Kerk in Actie- Stichting Excodus en Gevangenenzorg
24 maart Kerk in Actie- Kinderen in de knel
31 maart Cycloon Idai
7 april Kerk in actie- zending Rwanda
14 april Kerk in actie – jeugdwerk

Bedankt
Blij verrast was en ben ik met alle kaarten, bezoek, bloemen en alle opbeurende lieve woorden die ik mocht ontvangen. Dat doet mij heel goed. Om het met de woorden van pastor Marinus van de Berg te zeggen: “zij zijn als een zachte bries, als de wind die je opduwt.” Dank jullie wel daarvoor. Vooreerst voor een ieder een hartelijke groet uit Bontebok.
Ds. Grietje Martens

Herstel dominee
We zijn blij om te melden dat het steeds beter gaat met de dominee.
De dominee zal a.s. donderdag met de viering van Witte donderdag aanwezig zijn om de wijn en het brood te delen. Daarnaast zal zij vanaf 1 mei voor 50% hersteld zijn. Dit betekent dat ze vanaf dat moment weer voorgaat. De weken dat ze niet voorgaat zal ze haar tijd besteden aan bezoekwerk.

Diaconiehuis
Ook in 2018 heeft het diaconiehuis zijn bestaansrecht bewezen. Weliswaar is er gedurende een korte tijd sprake geweest van leegstand, maar met die mogelijkheid werd ook altijd rekening gehouden. Bijzonder te vermelden is dat onze wens om zonnepanelen op het dak te plaatsen, is gerealiseerd. We hebben diverse fondsen aangeschreven om subsidie. De formule van het diaconiehuis maakte dat we op een investering van ongeveer € 4800,00 uiteindelijk € 3200,00 aan subsidies hebben ontvangen. Dat betekent dat er een zeer rendabele investering is gedaan.
De afgelopen maanden is er regelmatig geïnformeerd naar de beschikbaarheid van het huis. Zoals bekend kan het huis voor een periode van maximaal een half jaar gehuurd worden. Per 31 maart loopt de verhuurperiode af en op 1 april verwelkomen we al weer een nieuwe huurder, die aan de gestelde voorwaarden voldoet.
De vraag naar een woning als het diaconiehuis blijft dus groot en dat maatschappelijk rendement maakt de aankoop in 2017 meer dan waard.
De jaarrekening van het diaconiehuis zal tegelijkertijd met de jaarrekening van de diaconie ter inzage komen te liggen en zal ook op de website geplaatst worden.

–>> Oude edities:

Editie februari 2019

Kerkdiensten
3-2-2019 9.30 uur ds L. Cnossen Oosterwolde
10-2-2019 9.30 uur ds G. Martens (met medewerking van “Samoosara”)
17-2-2019 9.30 uur ds J.N. Jurjens Drachten
24-2-2019 9.30 uur dhr J.N. Dijkshoorn Nijbeets
3-3-2019 9.30 uur ds. J.N. Deuzeman Heerenveen

Collectes

  • 6 januari Stichting ALS
  • 13 januari kinderfonds MAMAS
  • 20 januari Terre des Hommes project Back to the future
  • 27 januari Nederland Bijbelgenootschap Nieuwe testament in het Kikongo voor Angelo.

Gemeenteavond

Op dinsdag 26 februari 2019 van 19.30-21.30 uur hebben we in de consistorie de jaarlijkse gemeenteavond. Deze avond willen we met u een aantal punten bespreken:

  • Plaatselijke regeling, bespreken en vaststellen
  • Toekomst van onze kerk

Elk jaar heeft de kerkenraad een beleidsmiddag. Dit jaar hebben we als thema gekozen ‘Leve de dorpskerk’ en gesproken over de toekomst van onze kerk. Wij willen onze gedachten graag met jullie delen en willen met de gemeente een plan maken hoe we deze toekomst kunnen realiseren.

Groot huisbezoek 2019

In maart 2019 gaan we weer groot huisbezoeken organiseren. De groot huisbezoeken zijn een aantal momenten bij iemand thuis om te praten over een thema. Het thema dit jaar is “Geloven is een werkwoord.” U zult uitgenodigd worden voor deze groot huisbezoeken.
Koffiedrinken Er hebben zich een aantal mensen aangemeld om mee te werken aan het koffiedrinken. Met deze mensen gaan we in ieder geval zorgdragen dat er de eerste zondag van de maand koffiedrinken is. U bent van harte uitgenodigd.

Website en facebookpagina

Achter de schermen wordt ondertussen hard gewerkt aan de website en facebookpagina. Het ziet er nu al schitterend uit, dus zeker de moeite waard om te gaan kijken. Facebook: PKN Oldeberkoop

Commissie Vorming en Toerusting

Maandagavond 4 februari om 19.30 uur in de Parochiezaal van de Katholieke kerk, Compagnonsstrjitte 102a in Gorredijk wordt een avond georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting over het Christendom in India. Pastor Maurits Sinnighe Damste leidt de avond. Kosten 3 euro.

U kunt zich opgeven bij teboekhorst38@gmail.com of bij Marina Jansen, jansenjan@planet.nl

Donderdagavond 28 februari om 20.00 uur in “De Beage” K. Molweg 19 Jubbega bij de PKN kerk zal ds. Hulshof een avond met als thema “Rituelen bij het afscheid van een geliefde” verzorgen. Ook deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Vorming en Toerusting. Kosten 3 euro.

U kunt zich opgeven bij fambouma@kpnplanet.nl of bij Marina Jansen, jansenjan@planet.nl

Diaconietuin

Dit jaar hebben we weer twee nieuwe gebruikers van de tuin uit het dorp. Er zijn nog steeds een aantal percelen beschikbaar. Dus mocht u iemand kennen die groenten wil verbouwen dan horen we dat graag.

Groep 8 van de Tjongeling bezoekt de kerk

In maart 2019 is het de bedoeling dat groep 8 onze kerk komt bezoeken. Mirjam zal dan meer vertellen over de geschiedenis van de kerk en zijn functie.

Beleidsmiddag

Zaterdag 26 januari j.l. hielden we een zgn. ‘beleidsmiddag’. De kerkenraad heeft van gedachten gewisseld over de toekomst van onze gemeente. We hebben dat gedaan met het studieverslag van ds. Beekman op de achtergrond. Dat studie verslag heeft als titel: “leve de dorpskerk”.
Die positieve insteek willen wij overnemen als we praten over de toekomst van onze gemeente. Toch zijn er ook zaken als vergrijzing en het kleiner worden waar we terdege rekening mee zullen moeten houden. We hebben er indringend over gesproken en er zijn een aantal kerntaken en aandachtspunten uit het gesprek naar voor gekomen.
Actiepunten vanuit de kerkenraad:

  • Plan van aanpak communicatie; Anita heeft bij de kerkenraad een voorstel ingediend mbt de wijze van communicatie. Jolanda en Mirjam maken een afspraak met Anita om hierover door te praten.
  • Takenlijst maken en delen met gemeente; Dit is onderdeel van de toekomst van de gemeente en zal onderdeel zijn van het plan voor de toekomst.

Daar willen we, samen met de gemeente , over van gedachten wisselen op de gemeenteavond die gepland staat voor dinsdagavond 26 februari a.s. We beginnen dan om 19.30 uur en het streven is om ongeveer 21.30 te eindigen. Komt u meedenken en meepraten en wat nog belangrijker is: meedoen ?

“MAZZELTOF” SAMOOSARA

Zondag 10 februari is er een bijzondere dienst in de Bonifatiuskerk met de groep Samoosara. Anje de Jong( zang/viool), Johan Cnossen( zang en fluit) en
Wietze de Jong( zang en accordeon) brengen een programma met zang, muziek, witzen, gedichten en verhalen onder de titel ‘Mazzeltof’.
U bent van harte uitgenodigd om te luisteren en mee te zingen.
De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

40-dagentijd

Woensdag 6 maart a.s. begint de 40-dagentijd. Zoals elk jaar is er een viering in de Rooms-Katholieke kerk in Gorredijk waar stilgestaan wordt bij dit begin van inkeer en vasten. In deze dienst kunt u een askruisje ontvangen als markering van de vastentijd….
Voor de 40-dagentijd is er ook weer een boekje gemaakt met teksten voor elke dag. Het zal in de maand februari rondgebracht worden.

Zoals u wellicht wel weet, vallen mijn werktijden ( behoudens de diensten op zondag) op maandag, dinsdag en woensdag. Zo nu en dan wordt daar wel eens van afgeweken, en zeker als dat nodig is.
In principe worden alle werkzaamheden op die dagen verricht en rijd ik geregeld door Oldeberkoop voor bezoekjes. Mocht u niet willen wachten tot ik een keer langskom, of bent u nooit thuis op die dagen, dan kunt u ook even bellen voor een afspraak…

Met een hartelijke groet, Ds. Grietje Martens

Om over na te denken

Om de mensen, godverlaten,
Vluchtelingen, doodswoestijn,
Om de woede, om de tranen
Roepen wij: Jij zou er zijn

Tegen onrecht, tegen honger
Tegen grootspraak, valse schijn
Vieren wij toch hoop op morgen,
Bidden wij: Zul jij er zijn

In de mensen die volharden,
Trouw en onbevangen zijn,
In wie opstaan, in wie troosten,
Weten wij: Jij zult er zijn

(uit lied nr. 338, kerkdienst 27 januari)